Siirry suoraan sisältöön

Not Going Somewhere?

JAN KENNETH WECKMAN

represented by Galleria Heino

Not Going Somewhere?
6.2.-7.3.2021

Not Going Somewhere?, 2020
öljy kankaalle / ölja på duk / oil on canvas
145 x 190 cm

Se nertill för svensk text
Please scroll down for english text

Kuvataiteilija Jan Kenneth Weckman jatkaa näyttelyssään aiempien näyttelyidensä piirrettyjen maalausten sarjaa. Teokset ovat tunnistettavaa weckmania. Ne ovat kokonaisvaikutelmaltaan voimakkaan graafisia, mutta samalla maalausten viivastot ovat eläviä ja värikentät murrettuja. Teoksissa on vahva käsityön leima.

Taiteilijan meditatiivisen työskentelyn tuloksena on syntynyt teoksia, joissa maisema ja sen polveileva maasto ja maisemasta muodostuvat kartat sekoittuvat mielikuvakarttoihin ja muuttuvat toisikseen. Weckmanin toisteisista graafisista viivastoista syntyneitä verkkoja halkovat siellä täällä maalaukselliset alueet, aukot ja väylät, jotka johtavat johonkin – tai estävät kulun. Toisiinsa rinnastettuina elementteinä verkot ja niiden aukot tuovat kuviin aiheen ja esittävyyden. Weckmanin maalauksissa tuntuukin olevan yhtä paljon kyse sen tutkimisesta, mitä maalaustaide on, kuin sen, mitä se voi samalla esittää. Hänen teoksensa käyvät vuoropuhelua muodon – hiljaisuuden – ja sisällön – avoimuuden – välillä. Hän kysyy: jos voimme, niin mitä voimme niissä nähdä?

Weckmanin teoksia voi tarkastella niin käytännön kuin teoriankin tasolla. Tutkimuksellinen ulottuvuus on taiteilijalle olennainen osa hänen taiteellista työskentelyään ja aina enemmän tai vähemmän kätkettynä teoksiin. Tämä näkyy myös filosofiaan viittaavissa teosten nimissä, joiden avaamiseen tarvitaan useammin kuin harvemmin taiteilijalta selitys, vaikkakin teokset itsessään nimineen luonnollisesti antavat katsojalle tulkinnan vapauden.

Maalausten rinnalle Weckman asettaa sarjan digitaalisesti piirtämiään pigmenttivedoksia. Digitaalisen piirtämisen tuloksena on syntynyt maalauksien maailmaa jatkavia teoksia, joissa on mahdollistunut teosten muokkaaminen loputtomasti ja pikselintarkasti poista ja tallenna-toiminnoin. Erityispiirteenä teoksissa on jopa teoskohtaisten yksilöllisten tekstien lisäämisen mahdollisuus teoksiin tilauksesta yhdessä taiteilijan kanssa siitä sopien.

Rauli Heino

Kuvataiteilija ja graafikko, kuvataiteen tohtori Jan Kenneth Weckmanin (s.1946) työskentelyyn kuuluvat maalausten lisäksi piirustukset ja digitaalinen ilmaisu. Weckman valmistui Taideakatemian koulusta vuonna 1973. Ensimmäisen näyttelynsä Weckman piti vuonna 1969, mutta hänen taiteilijan uransa alkoi varsinaisesti hänen vuoden 1978 näyttelystään. Retrospektiivisiä näyttelyitä hän on pitänyt Amos Andersonin taidemuseossa (2000) sekä Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Turussa (2003).

Vieraillessasi galleriassa noudatathan yleisiä Covid19:sta leviämistä ehkäiseviä suosituksia. Covid19 pandemiasta johtuen emme järjestä avajaispäivänä tarjoilua. Huomaathan, että rajoitamme kävijämäärää galleriassa tarvittaessa.

Galleri Heino
JAN KENNETH WECKMAN

Not Going Somewhere?
6.2.-7.3.2021

I utställningen fortsätter bildkonstnär Jan Kenneth Weckman den serie av ritade målningar som han visat på tidigare utställningar. Det är lätt att känna igen målningarna som weckmanska arbeten. Helhetsintrycket är starkt grafiskt, men samtidigt har målningarna levande linjesystem och fält av brutna färger. Konstverken bär en stark hantverksmässig prägel.

Konstnärens meditativa arbete har gett upphov till målningar i vilka landskapet och dess böljande terräng och de kartor som landskapet bildar blandas samman med associativa kartor, samtidigt som de övergår i varandra. Nätverken av Weckmans iterativa grafiska linjer delas här och där av måleriska fält, öppningar och leder som för någonstans – eller förhindrar färden. När nätverken och öppningarna betraktas som parallella element, skapar de motiv och figurativitet i målningarna. Det verkar som om Weckmans målningar i lika hög grad undersöker vad målerikonst är och vad målerikonsten kan föreställa. Hans konstverk för en dialog mellan form – tystnad – och innehåll – öppenhet. Han ställer frågan: om vi kan, vad kan vi då se i målningarna?

Weckmans konstverk kan studeras både på ett praktiskt och på ett teoretiskt plan. Den forskningsmässiga dimensionen utgör en väsentlig del av Weckmans konstnärliga arbete, och den finns alltid med i konstverken, mer eller mindre dolt. Detta syns också i konstverkens namn, som hänvisar till filosofin. Namnen och själva konstverken ger naturligtvis betraktaren frihet till egna tolkningar, men i många fall behövs det en förklaring av konstnären för att namnen ska öppnas helt.

Tillsammans med målningarna ställer Weckman ut en serie pigmentutskrifter som han tecknat digitalt. Det digitala arbetet har resulterat i konstverk som kompletterar och utvidgar målningarnas värld. Med radera- och spara-kommandon har konstnären digitalt kunnat bearbeta konstverken med pixelprecision i all oändlighet. Ett särdrag hos dessa konstverk är att det på beställning och enligt överenskommelse med konstnären är möjligt att lägga till individuella texter i enskilda bilder.

Rauli Heino

Bildkonstnären och grafikern, bildkonstdoktor Jan Kenneth Weckman (f.1946) arbetar med målningar, teckningar och digitalt uttryck. Weckman utexaminerades från Finlands konstakademis skola år 1973. Weckman höll sin första utställning år 1969, men hans egentliga karriär som konstnär började med hans utställning år 1978. Han har hållit retrospektiva utställningar i Amos Anderssons konstmuseum (2000) och i Aboa Vetus & Ars Nova i Åbo (2003).

Vänligen iaktta de allmänna rekommendationerna om förebyggande av spridningen av Covid-19 när du besöker galleriet. På grund av Covid 19-pandemin ordnar vi ingen servering på vernissagen. Vänligen observera att vi begränser antalet besökare vid behov.

Galler Heino
JAN KENNETH WECKMAN

Not Going Somewhere?
6.2.-7.3.2021

In his exhibition, visual artist Jan Kenneth Weckman continues a series of drawn paintings from his earlier exhibitions. The works are recognisably Weckman – a powerfully graphic overall impression, but at the same time the paintings feature vibrant lines and fractured fields of colour. The works bear a strong mark of handicraft.

The artist’s meditative approach has created works in which the landscape and its meandering terrain and the maps formed from the landscape are merged into mind maps and transformed into each other. Webs created from Weckman’s recurrent graphic lines are intersected here and there by painterly areas, gaps and routes that lead somewhere – or impede access. As elements in juxtaposition with each other, the webs and gaps within them bring subject matter and performance to the images. Indeed, Weckman’s paintings seem to be as much about exploring what painting is about as what it can propound at the same time. His works engage in a dialogue between form – silence, and content – openness. He asks: if we can, then what can we see in them?

Weckman’s works can just as well be examined at the practical as at the theoretical level. For the artist, the research dimension is an integral part of his artistic work and always more or less hidden in the works. This is also reflected in the names of works referring to philosophy. Opening up these names more often than not requires an explanation from the artist, even though the works themselves and their names naturally give the viewer the freedom of interpretation.

Alongside the paintings, Weckman places a series of his digitally drawn pigment ink prints. Digital drawing has resulted in the creation of works that continue the world of paintings, works that can be edited endlessly to pixel-accuracy with delete and save functions. A special feature in the works is that individual work-specific texts can be added to order with the agreement of the artist.

Rauli Heino

Jan Kenneth Weckman, artist and graphic artist, Doctor of Fine Arts (b. 1946) works with drawing, painting and digital graphics. Weckman graduated from the Finnish Art Academy School in 1973. He held his first art exhibition in 1969, but it was not until his exhibition in 1978 that his career as an artist really began. He has held retrospective exhibitions at the Amos Anderson Art Museum (2000) and at the Aboa Vetus & Ars Nova museum in Turku (2003).

When visiting the gallery, please follow the general Covid-19 guidance. Due to the Covid19 pandemic, we will not be serving refreshments in the opening day. Please note that we control the amount of visitors in the gallery if needed.

Galleria Heino

www.galleriaheino.com | info@galleriaheino.com
Erottajankatu 9 (sisäpiha/courtyard), FI-00130 Helsinki
Tel. +358 (0)9 672 678
Facebook | Artsy | Instagram

Aukioloajat/opening hours:
Ti-pe/tue-fri 11-17
La-su/sat-sun 12-16

Check my works at Galleria Heino & Artsy: https://www.artsy.net/show/galleria-heino-jan-kenneth-weckman-not-going-somewhere?sort=partner_show_position